top of page
Tas.jpg

ทัสพร จันทรี

TAS Consulting Partner &
HR Headquarter

August 16, 2021   >   13.30 - 16.00

What & How of "Defining L&D Strategy at the Speed of Business"

Learning & Development Strategy ที่องค์กรคาดหวังคือ กลยทธ์ที่สร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ และมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป
 
Workshop 3 ชั่วโมงนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในหัวข้อต่อไปนี้
1. ความหมายและองค์ประกอบของกลยุทธ์การเรียนรู้ Learning & Development Strategy
2. ขั้นตอนสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์การเรียนรู้ (Step-by-step in Defining L&D strategy)
3. ปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อมีการกำหนดกลยุทธ์ (Factors that Impact L&D Strategy Formulation)
4. การประเมินความพร้อมขององค์กร หากจะนำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ มาใช้ (Organization Readiness Checklist for Adoption of Learning Technologies
 
Workshop ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาความรู้และขีดความสามารถเบื้องต้นให้กับผู้เข้าร่วมได้เห็นภาพกระบวนการกำหนดกลยุทธ์การเรียนรู้ และสามารถวางกรอบการกำหนดกลยุทธ์การเรียนรู้ให้กับหน่วยงานของตนได้ ภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง

 

ศศยามนต์ ภักดิพงศ์พิชญะ.jpg

คุณศศยามนต์ ภักดิพงศ์พิชญะ

ที่ปรึกษาอาวุโส,
PacRim Group

August 17, 2021   >   13.30 - 15.00

Reimagine Leadership Development for the Future : Frontline Impact your Bottom Line

เร่งพัฒนาผู้นำให้พร้อมสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจในยุค New Normal ได้อย่างไรภายใต้สถานการณ์กดดันและงบประมาณที่จำกัด วิธีเดิมที่เคยทำยังให้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์หรือไม่ ร่วมหาคำตอบกับรูปแบบใหม่ของการสร้างผู้นำที่มีงานวิจัยรองรับและผลสำเร็จจริงจากหลากหลายองค์กร  ใน Session ที่เจาะลึก ฝึกการออกแบบ พร้อมตัวอย่างการพัฒนาผู้นำรูปแบบใหม่ใน 3 ส่วนดังนี้ 

  • Who: ใครคือกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญสูงสุดขององค์กรที่ควรเร่งพัฒนาในขณะนี้ภายใต้ข้อจำกัดรอบด้าน

  • What: Mindset & Skillset อะไรที่ควรมุ่งเน้นให้ตอบโจทย์ธุรกิจในยุค New Normal  
     

  • How: กระบวนการใดที่จะช่วยให้ผู้นำสามารถนำสิ่งที่เรียนไปทำได้จริง ตรงกับความต้องการ เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้มากกว่าเดิม และวัดผลได้

ทรงภัทร์  mind dojo 3.jpg

คุณทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

CEO
Mind Dojo

August 18, 2021   >   13.30 - 16.00

Adaptive Corporate Academy

> Adaptive Corporate Academy : ในสถานการณ์ ที่ไม่แน่นอน องคก์ร จะต้องเตรียมรับมือกับการสรา้งการเรียนรู้ที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนตลอดเวลาการสร้างการเรียนรู้ New Normal
รวมไปถึงการออกแบบ Adaptive Corporate Universityที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
> Online Learning Shortcut : สร้าง Content อย่างรวบรัดที่ง่ายเหมือนต้มมาม่าสู่การสร้างเส้นทางการเรียนรู้บนโลก Digital Learning Online
> Virtual Session Design Creator :เริ่มจากเปลี่ยนจากผู้สอน เป็น Designer เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน หรือ facilitator มาเป็นนักออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้โดยเอาทรัพยากรที่มี


มาสร้างการเรียนแบบ Blended learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยใหม่ ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ การเปลี่ยนจาการผลิตหลักสูตร เป็นการผลิตเนื้อหาที่ Engage ผู้เรียน ด้วยการเรียนผ่าระบบต่างๆเนื้อหาที่สมบูรณ์อาจจะไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในสภาวะที่มีการรบกวนจากปัจจัยต่างๆ การเปลี่ยนจากคุณภาพในการเรียนรู้เป็นผลงานหรือ Performance ที่จับต้องได้ และวัดผลได้ รูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนไป ทำให้ความคาดหวังที่มีต่อการเรียนรู้เข้มข้นนี้ เราจะออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ ที่เห็นภาพได้ชัดเจน และเกิดเป็นผลงานที่ขับเคลื่อองค์กรไปข้างหน้า

พนิต ธัญมงคลสวัสดิ์ (ปุ่น).jpg

คุณพนิต ธัญมงคลสวัสดิ์ (ปุ่น)

Co-Founder BVC Asia,
Senior OD Consultant &
Graphic Facilitation Pioneer 
อดีต HR Executive @ Bangkok Bank

August 19, 2021   >   13.30 - 15.00

Learning Architecture: How L&D Can Improve the Bottom Line

เพราะการติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ    การตีโจทย์ให้ถูกจุดก่อนเริ่มแก้ปัญหาจึงสำคัญ   Learning Design คือการทำความเข้าใจโจทย์ และออกแบบการพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ในงานได้ทันที
Workshop ครั้งนี้ ทีม Learning & Development จะได้รับ Knowledge, Skill Set และ Tools ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาหรือรับมือกับความท้าทายที่ต้องเจอ .... ในหัวข้อต่อไปนี้
- "Framework และ Skills" ที่ HR - Developer ยุคใหม่ ใช้ตีโจทย์ปัญหาธุรกิจและองค์กร 
- ขั้นตอน (Step-by-Step) การเปลี่ยน  Knowledge & Skills ให้เป็นประสบการณ์ และ เปลี่ยนประสบการณ์เป็นผลสัมฤทธิ์ (Application)
- การสร้างคุณค่าและอิมแพค (Values & Impacts) ในงาน Learning & Development  เรียนรู้ผ่านเคสจริงในองค์กร

Maytwin P_01.jpg

คุณเมธวิน ปิติพรวิวัฒน์

CEO & Co-Founder
BASE Playhouse

Peesadech.jpg
August 20, 2021   >   13.30 - 15.00

Using VR Tech to Build Soft Skill

Virtual Reality (VR) คือเทคโนโลยีที่สร้างบรรยากาศเสมือนจริงให้บุคคลได้รับรู้เสมือนหนึ่งอยู่ในสถานที่นั้นจริง ๆ ส่งผลให้ผู้ใช้เทคโนโลยี VR ได้รับความรู้สึกเสมือนตัวเองกลายเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับบรรยากาศที่ถูกสร้างขึ้นมา รวมถึงยังสามารถสร้างประสบการณ์ผ่าน VR ทำลายความน่าเบื่อของผู้เรียนลงไปได้ด้วย  หัวข้อนี้จะพาคุณไปเรียนรู้การนำ VR มาใช้ในการสร้าง Mindset และพฤติกรรมให้กับบุคลากร
 

คุณภีศเดช เพชรน้อย

Co-Funder
BASE Playhouse

bottom of page