top of page

Schedule DAY I

09:00 - 09:45

CEO's Vision on L&D and Future Transformation

องค์กรขับเคลื่อนด้วยจังหวะที่ต่างจากเดิม ปัจจัยบวกและลบที่ส่งผลต่อองค์กรมีมิติที่ซับซ้อนมากขึ้น สถานการณ์ปัจจุบันหลายองค์กรกำลังอยู่ในช่วงการฟื้นฟูองค์กรจากวิกฤติ ในขณะเดียวกันก็ต้องมองไปข้างหน้าเพื่อการกำหนดทิศทางอนาคต “คนที่มีความสามารถและมีคุณภาพ” จึงเป็นปัจจัยสำคัญในสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรและประเทศชาติ

การพัฒนาคนในองค์กรจึงเป็นหนึ่งในโจทย์ที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า CEO และผู้บริหารระดับสูงหรือ "C-Suite" กำลังมองหาอะไรจาก L&D?


รับฟังข้อมูลมาจากการสำรวจ Technology Vision 2022 ซึ่งสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารด้านธุรกิจและเทคโนโลยีกว่า 4,600 คนจาก 23 อุตสาหกรรม ใน 35 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย แนวโน้มสำคัญที่องค์กรธุรกิจควรตระหนัก และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคนในโลก โลกเมตาเวิร์ส 


แล้วยังมีอะไรที่ผู้บริหารคาดหวังกับงาน L&D ที่สำคัญไปกว่านั้น ผู้บริหารจะร่วมมือและส่งเสริมให้งาน L&D ตอบโจทย์การขับเคลื่อนองค์กรและการพัฒนาคนได้อย่างไร ขอเชิญทุกท่านรับฟังมุมมองของผู้บริหารสูงสุด เพื่อเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์และวางแผนปฏิบัติงานด้าน L&D  
 

ประเด็นสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้
> สถานการณ์สำคัญที่องค์กรกำลังเผชิญ และ Technology Vision 2022
> ความคาดหวังของผู้บริหารต่อแนวทางและผลลัพธ์ในการพัฒนาคน รวมถึง ความคาดหวังต่อการทำงานของฝ่ายงาน L&D
> แนวทางการร่วมมือระหว่าง CEOs และ ฝ่าย L&D ในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคนในองค์กร 

คุณปฐมา จันทรักษ์

กรรมการผู้จัดการ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย
 

09:45 - 10:15

Redesigning Work and Modern Learning for Hybrid Work

ในปัจจุบันและอนาคต การทำงานในรูปแบบ Hybrid Work เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ องค์กรต่าง ๆ จึงกำลังมองหาวิธีการปรับเปลี่ยน และพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ Hybrid Work ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิผลสูงสุด ทั้งในด้านผลการปฏิบัติงาน (Performance) และบรรยากาศที่ส่งเสริมความผูกพันและความมุ่งมั่น (Engagement and Commitment)

 

อีกทั้งในยุคที่การเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning) เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความสำเร็จที่ยั่งยืน องค์กรจำเป็นต้องใช้แนวคิดใหม่ และมีวิธีการออกแบบการเรียนรู้และพัฒนาที่ทันสมัยและทันกาล

 

ในหัวข้อนี้ ท่านจะได้รับฟังและร่วมเรียนรู้

> แนวทางและกรณีศึกษาการเตรียมองค์กร สำหรับการทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Hybrid เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด (Redesigning the way we work and learn to make the most of the hybrid work)

> วิวัฒนาการของการออกแบบการเรียนรู้ และแนวคิดใหม่ของการออกแบบในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง (Redesigning for Modern Learning)

> เข้าใจวิทยาศาตร์ของการเรียนรู้ เพื่อการออกแบบ Learning & Development ที่เพิ่มผลลัพธ์ทางธุรกิจ (Learning Science for Business Impact)

ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ

CEO – ACCOMM GROUP
ผู้ที่ได้รับเชิญเข้ารับรางวัลในระดับสากล
#1 Coach in Asia และ The Top 20 Mentors of the Globe

10:45 - 12:15

“Learning as a key enabler of the nation and corporate's sustainable competitive advantage”

“In the long run, the only sustainable source of competitive edge is your organization's ability to learn faster than its competitors”
 

สิ่งที่ ปีเตอร์ เซงเก้ เขียนในหนังสือ The Fifth Discipline (1990) ซึ่งเป็นหนังสือด้านการบริหารที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดเล่มหนึ่ง คือบทสรุปที่ดีที่สุดของเนื้อหาการบรรยายหัวข้อนี้ เพราะ การเรียนรู้ไม่ใช่เพียงเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ และเสริมสร้างทักษะ หากแต่ต้องมีส่วนสร้างขีดความสามารถให้ประเทศชาติ และองค์กรแข่งขันและสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นกว่าผู้อื่นได้ และเมื่อพิจารณาบริบทของโลก ในวันที่หนังสือเล่มนี้ออกเผยแพร่เมื่อ 30 ปีก่อน ยิ่งพบว่าแนวคิดของปีเตอร์ เซงเก้ นั้นอยู่เหนือกาลเวลา เพราะการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันนั้นผันผวน รุนแรง รวดเร็วอย่างที่คาดการณ์ได้ยาก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล และมีโควิด-19 เป็นตัวเร่ง จนทำให้โลกก้าวถึงจุดหักเห (Tipping Points) ที่สำคัญใน 1-2 ปีนี้ ทั้งนี้คาดการณ์ว่าภายในปี 2566 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกมากกว่า 50% จะมาจากองค์กรซึ่งได้ดำเนินการเปลี่ยนรูปเพื่อเข้าสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) แล้ว
 

ท่านจะได้รับฟังเนื้อหาแนวคิด ทฤษฎีด้านการเรียนรู้ยุคใหม่ ซึ่งเชื่อมโยงกับ แนวคิดและความท้าทายในการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล ตลอดจน บริบทของโลกที่อาจจะเปลี่ยนไปหลังโควิด-19 ซึ่งจะก่อให้เกิดความตระหนักว่าการเรียนรู้มีส่วนในการสร้างขีดความสามารถให้กับองค์กรได้อย่างไร ผ่านแนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในปัจจุบันแล้ว และกรณีศึกษาขององค์กรระดับโลก เช่น Nokia, Google, Apple, Netflix, Blackberry รวมถึงกรณีศึกษาขององค์กรในประเทศไทย ทั้งภาคเอกชน และภาคองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งผู้บรรยายได้เข้าไปมีส่วนมร่วมในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การเรียนรู้โดยตรง
 

ประเด็นสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้

> แนวคิด แนวทาง ที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การเรียนรู้ (Organizational Learning Strategy) สำหรับองค์กรซึ่งนำไปปฏิบัติได้จริง
> เปิดมุมมองการกำหนดยุทธศาสตร์ให้กว้างขึ้น โดยมีภาระกิจองค์กรเป็นศูนย์กลางการทำงาน

Tas Chantree

TAS Consulting Partner
HR Headquarter

- Track B -
THE NEW CHALLENGES IN L&D

(Onsite & Online)

B1 13:00-14:00 (60 นาที)

L&D Efficiency: Cost, Values and Development

ต้นทุนขององค์กรสูงขึ้น ในขณะเดียวกันความสามารถในการทำกำไรก็ลดลง คือ สถานการณ์ขององค์กรทั่วไปหลังผ่านวิกฤติ COVID 19 และเผชิญปัจจัยลบด้านเศรษฐกิจ  แล้ว L&D ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีต้นทุนจะทำอย่างไร


สถานการณ์เช่นนี้เป็นหนึ่งในความท้าทายของสายงาน L&D ซึ่งต้องอาศัยการคิดเชิงกลยุทธ์ เนื่องจาก L&D สัมพันธ์กับ การดึงดูด รักษา การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้พนักงาน รวมไปถึงการพัฒนาองค์กรในอนาคต หากจัดการโดยการลดทอนการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะพนักงาน อาจส่งผลเสียกับองค์กรระยะยาว


แล้วมีแนวทางอย่างไรให้ยังคงรักษาคุณภาพของการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร ขอเชิญรับฟังข้อเสนอแนะและประสบการณ์จากองค์กรที่สามารถจัดการต้นทุนและยังคงส่งมอบการพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพให้กับพนักงานและองค์กรไว้ได้

 คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม

Chief Digital Officer
SCG CBM

 คุณธิดา สัญญปรีดากุล

SVP, Learning Advisory and New Ways of Working COE
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- Track A -

L&D STRATEGIES

(Onsite Only)

A1 13:00-16:00 (180 นาที)

WORKSHOP

Devising L&D Strategy thru
L&D Lab

ในโลกดิจิทัลที่มีการสร้าง บริโภค
และ ส่งต่อ ข้อมูลจำนวนมหาศาลในแต่ละวัน เราจะได้ยินแนวคิด หรือ ศัพท์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งใน L&D Community ก็เช่นเดียวกัน แม้บางคำไม่ใช่คำใหม่ แต่เริ่มเห็นการนำมาใช้จริงเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Immersive Learning, Adaptive Learning, Gamification, Learner experiences, Ondemand learning เป็นต้น ในขณะเดียวกัน หากเราคุ้นเคยกับการทำธุรกิจสมัยใหม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสตาร์ทอัพ เราจะได้ยินกระบวนการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายรูปแบบหนึ่งคือ Innovation Lab ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วย
ให้องค์กรสามารถพัฒนาคิดสิ่งใหม่ ๆ ได้อยู่ตลอดเวลา ทันต่อความต้องการ ซึ่งสิ่งที่กล่าวถึงทั้งสองเรื่องคือหัวใจสำคัญในการออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ครั้งนี้

 Tas Chantree
TAS Consulting Partner
HR Headquarter

- Track C -
CULTURE & LEADER FORUM

(Onsite Only)

C1 13:00-14:00 (60 นาที)

Learning Culture Development for Organization Effectiveness

วิธีการเรียนรู้ในที่ทำงานกำลังเปลี่ยนไป และอาจกล่าวได้ว่าภายในไม่กี่ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง  การเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องของการสร้างหลักสูตรเพียงอย่างเดียวหรือการกำหนดกิจกรรม Workshop เท่านั้น การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ กระบวนการเหล่านี้ต้องใช้เวลา แต่คุ้มค่ากับการลงทุน
 

เชิญรับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับ การพัฒนาให้เกิด Learning Culture Development จากผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์  ร่วมกันแลกเปลี่ยนในประเด็นสำคัญอาทิ
ทำอย่างไรให้พนักงานมี Self-Learning มีกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้? ทำอย่างไรจึงจะเข้าใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้าง Learning Environment ที่เหมาะสม? ไปถึง แนวทางในการออกแบบ การส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งการให้รางวัลการนำไปเชื่อมโยงกับระบบ Career Path

คุณวิธพล เจาะจิตต์ 
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทรัพยากรมนุษย์ 
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คุณมรกต กัณทะวงค์ 

People Strategy Manager
Bitkub Capital Group Holding

 

- Track D -
Learning PLATFORM FORUM

(Onsite Only)

D1 13:00-14:00 (60 นาที)

Platform, Process and Organization's Talent Development: Challenges & Case Studies

เมื่อองค์กรต้องแสวงหา รักษา พัฒนา คนเก่ง การเรียนรู้จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญในการสัมมนาหัวข้อนี้เราขอเชิญคุณมาเรียนรู้  Platform และ กระบวนการในการพัฒนา Talent ในมิติที่รอบด้าน คุณจะค้นพบว่า งบประมาณไม่ใช่คำตอบเดียวที่การันตีว่าคุณจะได้  Platform ที่ดีและเหมาะสมที่สุด แล้ว  Platform และ กระบวนการในการพัฒนา Talent ที้หมาะสมเป็นอย่างไรมาหาคำตอบร่วมกัน

ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด 

อุปนายก  E-Learning Association of Thailand: 
สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

คุณสุรีย์พร ช่ำชอง

Head of People and Culture,
AMPOS Group

คุณวรุตม์ ลิขิตอนุสรณ์  

Project Manager,
AMPOS Group

B2 14:30-15:30 (60 นาที)

Hybrid L&D: Execution Choices & Strategies

การระบาดใหญ่ ทำให้เห็นว่าพนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลในขณะที่ทำงานจากระยะไกล และไม่ต้องยึดติดกับตารางเวลาที่เข้มงวด และยังสามารถทำให้ดึงดูด Talent
ทั่วโลกที่ต้องการทำงานร่วมกับองค์กร แม้ว่าจะอยู่ในที่ที่ห่างไกลกับองค์กร

 

สิ่งที่น่าสนใจตามมาคือ องค์กรจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และการพัฒนา Hybrid L&D ได้อย่างไร แน่นอนว่าทุกคน คิดว่า เทคโนโลยี คือปัจจัยสำคัญ แต่มากไปกว่านั้น ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ก็สำคัญไม่แพ้กัน  
 

เชิญคุณมาร่วมค้นพบปัจจัยที่ทำให้ การออกแบบการเรียนรู้สำหรับ Hybrid L&D ประสบความสำเร็จจากคำบอกเล่าขององค์กรที่มีประสบการณ์จริง
ไปพร้อมกัน

 คุณบุปผาวดี โอวรารินท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ
ภาพลักษณ์องค์กร
และการสื่อสารองค์กร

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

C2 14:30-16:00 (90 นาที)

WORKSHOP
LEADING WITH IMPACT:
Developing First Time Manager & Tech Leaders

ในช่วงวิกฤติการณ์ Covid-19 ที่ผ่านมา มีหัวหน้างานและผู้จัดการใหม่ ที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งจำนวนมาก โดยเฉพาะในสายงานด้านเทคโนโลยี
แอคคอมกรุ๊ปตระหนักในอุปสรรคและความท้าทายของผู้จัดการกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการพัฒนาตนเอง และความยากลำบากในการนำทีมและบริหารจัดการบุคลากรในทีม เช่น บุคลากรที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเพราะขาดแรงจูงใจ บุคลากรที่มีความรับผิดชอบในงานน้อยลง อีกทั้งสูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพ จำนวนมาก สร้างความหนักใจให้ทั้งผู้บริหารระดับสูงในองค์กร และส่งผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจแอคคอมกรุ๊ปและ
พาร์ทเนอร์ - จึงได้ออกแบบการพัฒนาภาวะผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อกลุ่มนี้โดยเฉพาะ โดยมีช่องทางและรูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น และตอบความต้องการ และความจำเป็นในการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียนกลุ่มนี้ได้จริง

 

องค์กรที่ได้ใช้โปรแกรมนี้ ในการพัฒนาหัวหน้างาน และผู้จัดการมาแล้ว ได้รับความสำเร็จอย่างน่าทึ่ง และได้ขยายโปรแกรมนี้ไปสู่ผู้จัดการในประเทศต่าง ๆ ทันที พิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วจากองค์กรชั้นนำในระดับสากล พบกับ First Time Manager โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง

คุณจิรวรรณ กาญจนานันท์
Director of Digital Learning and Learning Ecosystem

ACCOMM GROUP

D2 14:30-16:00 (90 นาที)

WORKSHOP Gamification & L&D Activation: Case Studies & Best Practices

เรียนรู้วิธีการยกระดับประสิทธิภาพการเรียนรู้ผ่านการสร้าง Hyper Engagement ให้พนักงานในองค์กรสนุกที่จะเรียนรู้ ผ่านแนวคิด Gamification และ Game-based Design ฉบับลงมือทำจริง โดย Gamification Practitioner ตัวจริง ที่มีประสบการณ์ในวงการมามากกว่า 5 ปี ที่ให้ผู้เข้าฟังทุกคน สามารถนำไปใช้ต่อได้ในทุกรูปแบบ ทั้งการจัด Training การทำระบบ LMS การทำ E-learning และการวัดประเมิน (ใน session โดยให้ผู้เข้า Workshop ทุกท่านจะได้มีโอกาสในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ผ่านการ transform องค์กรมาแล้วด้วย gamification)

คุณเมธวิน ปิติพรวิวัฒน์  
CEO & Co-Founder
Base Playhouse

B3 15:30-16:30 (60 นาที)

How to Upskill HRD to ISD and LXD (Instructional Design and Learning Experience Design)

HRD รุ่นใหม่ควรมีทักษะในการออกแบบวิธีการพัฒนาบุคลากรที่มี Value สอดคล้องแนวนโยบายองค์กร ปรับประยุกต์ได้ตามสถานการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึง learner engagement, skill & knowledge application, new technology utilization  เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดข้อผิดพลาด ลดระยะเวลาในการอบรม ติดอาวุธให้พนักงานสามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

คุณทรรศิกา ดำรงค์เลิศ

Chief Technology Officer

InTyme Solution Co.,Ltd

bottom of page